09 mayo, 2008

Gelugugu - Golden Hit Parade More SkaBoom
Artista: Gelugugu
Album: Golden Hit Parade More SkaBoom
Canciones:

1. Shigotochuu Doku (1:42)
2. Ware Ganga (3:26)
3. Ou Fukou (3:18)
4. Katjusha (2:23)
5. Jinsei Bakuchi (1:43)
6. Gigolo Ska (1:43)
7. Seikou (2:20)
8. Scamble (1:49)
9. Fuyu Shin (2:47)
10. Kanjou (2:02)
11. Moero Gelugugu (0:44)

No hay comentarios.:

Publicar un comentario